Profiel

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden richten zich tot alle gebruikers (externe gebruikers en medewerkers van de groep Sodexo).

Ze stellen de regels vast die moeten worden gevolgd met het oog op een correct en efficiënt gebruik van het Platform en de database, in een niet aflatend streven naar eerbied voor de personen, de vertrouwelijkheid, de eigendomsrechten en de persoonlijke levenssfeer.

Sodexo behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te wijzigen of in te trekken.

De gebruikers zijn gehouden de bepalingen van dit document regelmatig te controleren.

Definitie

  • “Intellectuele eigendom”: alle octrooien, auteursrechten (incl. toekomstige auteursrechten), rechten op modellen en tekeningen, merken en domeinnamen, handelsgeheimen, knowhow, rechten op databases en om het even welke andere intellectuele-eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, evenals de aanvragen van bovenstaande zaken en alle soortgelijke rechten die waar ook ter wereld kunnen bestaan en aan Sodexo worden toegekend of in het bezit zijn van Sodexo.
  • “Inhoud”: de schriftelijke documentatie en de mondelinge of elektronische inhoud en alle overige informatie, databases, software, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen of foto’s, het Platform, de geluiden of eender welke andere registratie van welke informatie ook, ongeacht haar vorm, die eigendom is van Sodexo en, duidelijkheidshalve, met uitsluiting van de inhoud die toebehoort aan de gebruikers.
  • “Persoonsgegevens”: alle informatie betreffende een vereenzelvigde of vereenzelvigbare natuurlijke persoon, waarbij een vereenzelvigbare natuurlijke persoon een persoon is die kan worden vereenzelvigd, i.e. – al dan niet rechtstreeks – meer bepaald door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, gegevens inzake geografische plaatsbepaling, een online identificatiemiddel dan wel een of meerdere bijzondere criteria van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betrokken natuurlijke persoon.
  • “Platform”: de website van Sodexo op www.mijnsodexo.nl
  • “Gebruik”: het rechtstreeks gebruik van alle functionaliteiten en documenten die beschikbaar zijn op het Platform.

Platform

Sodexo verbindt zich ertoe een Platform met de volgende elementen ter beschikking te stellen (deze opsomming is niet beperkend):

  • Informatie over de groep, de activiteit, de commerciële tools, de structuur, de financiën
  • Nieuws, instructies en beleid
  • Links naar de andere tools van Sodexo

Het gaat om een internationaal Platform dat betrekking heeft op de wereldwijde handelsactiviteiten van Sodexo. Bijgevolg kunnen alle producten of diensten van Sodexo op dit Platform worden voorgesteld. Deze voorstelling betekent niet noodzakelijk dat al deze producten of diensten in uw land beschikbaar zijn.

Sodexo garandeert niet dat de toegang tot het Platform ononderbroken is dan wel vrij is van fouten, storingen of virussen. Het kan voor Sodexo noodzakelijk zijn om de toegang tot het Platform tijdelijk op te schorten, volledig dan wel gedeeltelijk, om van tijd tot tijd onderhoudswerken uit te voeren.

Bevat het Platform links naar andere websites en bronnen die door derden worden geleverd, dan worden die links uitsluitend ter informatie aan de klanten meegedeeld. Sodexo oefent niet de minste controle uit over de beschikbaarheid van de inhoud van die andere websites of bronnen en wijst elke aansprakelijkheid af in verband met die websites of bronnen of voor elk nadeel dat of alle schade die het gevolg kan zijn van het gebruik door de klant van de websites of inhoud van derden.

Toegangsrecht

De toegangsrechten worden gedefinieerd in functie van het statuut van de gebruiker. Dit Platform mag enkel worden geraadpleegd en gebruikt door de werknemers van Sodexo en de gemachtigde vertegenwoordigers en dienstverstrekkers. De toegang is strikt verboden voor personen die daartoe niet gemachtigd zijn en overtreders stellen zich bloot aan vervolgingen in de maximale mate waarin de wet voorziet.

Verbintenissen van de gebruikers

De gebruiker verbindt zich ertoe het Platform niet op onwettige wijze te gebruiken of afbreuk te doen aan de intellectuele eigendom of de exclusieve rechten of het personeel van een derde of nog om het Platform om te leiden door de introductie van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere technologisch gezien kwaadaardige inhoud, of om te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het Platform of de server waarop dat Platform is gehost.

De gebruiker mag de documenten op dit Platform enkel downloaden en afdrukken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De gedeeltelijke of volledige reproductie met behulp van elektronische of mechanische middelen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Sodexo wordt beschouwd als namaak en is bijgevolg onwettig. De gebruiker verbindt zich ertoe de op het Platform beschikbare inhoud en het Platform zelf enkel te gebruiken in overeenstemming met het beleid van Sodexo betreffende een dergelijk gebruik.

Eigendom en gebruik van de intellectuele-eigendomsrechten

De gebruiker erkent, en Sodexo bevestigt, dat Sodexo de eigenaar is van de intellectuele eigendom en van de inhoud, en dat de intellectuele eigendom en de inhoud geen afbreuk doen aan de intellectuele-eigendomsrechten van welke derde ook.

Sodexo kent hierbij aan de gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie toe voor het gebruik van de intellectuele eigendom en/of de inhoud maar enkel in strikte overeenstemming met de huidige voorwaarden. Deze licentie is beperkt tot de duur van de handelsrelatie tussen Sodexo en de gebruiker. Komt er een einde aan deze relatie, dan verstrijkt de licentie automatisch en wordt de toegang tot het Platform verbroken.

Aansprakelijkheid

Elke gebruiker van het Platform begrijpt en aanvaardt dat hij volledig aansprakelijk is voor eender welke schade of eender welk verlies als gevolg van het gebruik van bepaalde inhoud en/of het Platform.

Sodexo biedt geen enkele garantie voor het feit dat de informatie op deze website geen fouten of onjuistheden bevat en wijst elke aansprakelijkheid in verband hiermee af.

Terug naar boven